KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2563

การบริการจัดการการเรียนการสอนของสถาบันกีฬา

[File]
2564

ารบริหารจัดการที่เป็นเลิศกับการพัฒนานักศึกษาสู้การเป็นนักกีฬาอาชีพ

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564