KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 กิจกรรมกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ Graduate Rangsit Games [File]
2558 การเบิกงบประมาณของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [File]
2559 การดำเนินงานที่ได้รับผิดชอบ ใช้หลัก PDCA ในการทำงาน [File]
2561 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [File]
2564

GRAD SMART TEAM

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2564