KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2556 เทคนิคการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2563

CAB ร่วมสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวหนองสาหร่าย

[File]
2563

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ: การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

[File]
2563

แหนมจากเปลือกแก้วมังกร

[File]
2564

การเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตผักกาดดอง

(Preparation of Powder Inoculum for Pak-Gard-Dong Production)

[File]
2564

CAB ร่วมสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวหนองสาหร่าย”

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564