KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2556

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

[ตัวอย่าง] การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ