KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2556 [ตัวอย่าง] การดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2556 [ตัวอย่าง] การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้แบบเป็นทีม และแนวการสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นขั้นตอน [File]
2556 [ตัวอย่าง] หลักหกโมเดล บทเรียนรับมือพิบัติภัย [File]
2556 [ตัวอย่าง] การเผยแพร่งานวิจัย [File]
2556 [ตัวอย่าง] การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ [File]
2556 [ตัวอย่าง] การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ระเข็นไฟฟ้าด้วย Accelerometer Sensor [File]
2560 โครงการวิจัยที่ดี [File]
2560 คำถามยอดฮิตของนักศึกษา เมื่อไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน [File]
2560 รู้ หรือ ไม่? ว่าอาจารย์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกปรับปรุงผู้สอนได้ [File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2560