KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2556

นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

[ตัวอย่าง] การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ระเข็นไฟฟ้าด้วย Accelerometer Sensor