KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

จากพื้นฐานสู่ความสำเร็จของงานวิจัย

นักวิจัยสำรวจตนเอง ด้านงานวิจัย ว่ามีความสนใจในหัวข้อใด พื้นฐานองค์ความรู้ ความเหมาะสมของเวลา จากนั้นวางแผน เขียน ข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย ควบคู่กับแนวทางการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ วารสารที่เป็นที่ยอมรับ ระดับชาติและนานาชาติ และคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ และงบประมาณจะต้องเหมาะสม