KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ชื่อเรื่อง
การดูแลงานวิจัยและการไปรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ประสบการณ์ในการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ รวมไปถึงการเขียนหนังสือ
จากพื้นฐานสู่ความสำเร็จของงานวิจัย
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านงานวิจัย
กระบวนการการต่อยอดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำไปสู่งานวิจัยและผลงาน สร้างสรรค์
เทคนิคการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
การจัดทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย
การสร้างงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ