KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านงานวิจัย

กำหนดเป้าหมายการทำงานวิจัย วางแผน กำหนดเวลา เริ่มดำเนินการวิจัย เกาะติดให้ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวินัย แลกเปลี่ยน เสริมความรู้จากผู้รู้ เพื่อต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง