KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การดูแลงานวิจัยและการไปรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

สำรวจเป้าหมายที่สัมพันธ์กับเกณฑ์ ของสกอ. ดำเนินการวางแผน หาทุนวิจัย กระตุ้นนักวิจัยหน้าใหม่ให้ทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น