KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การวางแผนและเรียนรู้ประสบการณ์งานสอน [File]
2557 ผู้นำกับธรรมาภิบาล กรณีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ [File]
2557 การดูแลงานวิจัยและการไปรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก [File]
2556 ตัวตน งานวิจัย คอร์รัปชั่น และธรรมาภิบาล [File]
2556 ความภาคภูมิใจในการสอนและงานในอาชีพ [File]
2556 ประสบการณ์การวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาเป็นฐานการศึกษา(Problem Oriented) แบบองค์รวม (Holistic) และเชิงสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) ในรายวิชา (SBP 615) ภูมิปัญญาของผู้นำโลกตะวันออก [File]
2556 ผู้นำ และคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย [File]
2556 การเผยแพร่งานวิจัย [File]
2559 งานวิจัยคือความรู้และชีวิต [File]
2559 การเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบโค้ชชิ่ง (Coaching) ภายใต้แนวคิดห้องเรียนนี้ไม่มีครูมีแต่พวกเรา ที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุขร่วมกัน [File]
2559 ผู้นำกับธรรมาภิบาลกรณีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ [File]
2560 การเรียนการสอนแบบใหม่ที่ใช้เทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ [File]
2560 เทคนิคการเรียนการสอนแบบโครงการ และการประเมินผลของนักศึกษาของอาจารย์ [File]
2560 การพัฒนางานวิจัย [File]
2560 กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการลงพื้นที่และร่วมแก้ไขปัญหากับชุมชน [File]
2561 การเรียนการสอนที่พัฒนาความรับรู้อย่างมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และเข้าใจ รับผิดชอบสังคม โดยมีการค้นคว้า วิเคราะห์ การลงพื้นที่และกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย [File]
2561 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย [File]
2561 การสอดแทรกเรื่องการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา PSY 312 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม [File]
2562 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก [File]
2562 การสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม [File]
2562 แนวทาง เทคนิค การเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ระดับ Q1 Q2 [File]
2563

เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ความหมายของภาวะวิกฤตดังกล่าวคือการขาดช่วงการส่งไม้ต่อระหว่างเจ้าหน้าที่หลักสูตร  ที่ส่งผลกระทบต่อการวางระบบงานของหลักสูตร

[File]
2563

การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

[File]
2563

แนวทาง เทคนิค การเขียนบทความให้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS

[File]
2563

การสอนให้นักศึกษาใช้เครื่องมือของ google ในการสร้างแบบสอบถาม

[File]
2564

กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านเทคนิคแยกห้องในโปรแกรม zoom

 

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564