KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประสบการณ์ในการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ รวมไปถึงการเขียนหนังสือ

นักวิจัยมีปรัชญา การดำเนินชีวิต ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ นักวิชาการ สร้างแรงจูงใจ แสวงหาความรู้ พูดคุย ร่วมสัมมนา จดบันทึก อย่างต่อเนื่อง จากแหล่งวิชาการ จากนั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง เป็นบทความวิจัย วิชาการ ตลอดจนเขียนหนังสือ และตำรา เพื่อเผยแพร่และน้อมรับความคิดเห็น ที่แตกต่างๆ คำวิพากย์ วิจารณ์ ที่ดี และมีประโยชน์ โดยปราศจากอคติ เพื่อปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง