KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อนักศึกษาในยุคดิจิตอล [File]
2557 การเป็นที่ปรึกษากฎหมาย /การว่าความ [File]
2557 ประสบการณ์ในการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ รวมไปถึงการเขียนหนังสือ [File]
2556 การเผยแพร่งานวิจัย ที่ได้ทำด้วยตนเองหรือเป็นผู้ควบคุมงานวิจัยของผู้อื่น [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้นักศึกษาเทียบเคียงหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงในสังคมในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (LLB105) [File]
2558 การช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสในการต่อสู้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตน [File]
2558 ประสบการณ์ในการบรรยาย การทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ รวมไปถึงการเขียนหนังสือ [File]
2558 การเรียนการสอนโดยใช้ infographic ในการอธิบายและยกตัวอย่างเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายในการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ [File]
2559 เทคนิคการพัฒนาภาษาองักฤษ [File]
2560 สร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม [File]
2560 การนำวิชาชีพกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมไทย [File]
2560 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม [File]
2561 ธรรมาธิปไตยและกฎหมาย [File]
2561 นวัตกรรมการเรียนการสอนกฎหมาย ในยุคใหม่ [File]
2561 การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ [File]
2562 Active Learning [File]
2562 English for Lawyers [File]
2562 Legal Ethic [File]
2562 ศูนย์วิจัย และพัฒนากฎหมาย และศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2563

หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์ /ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน Internet แห่งแรกของประเทศไทย

[File]
2563

กิจกรรมตามประเพณีภายในคณะนิติศาสตร์มีมายาวนานนับแต่เริ่มตั้งคณะตั้งแต่ พ.ศ.2543 

[File]
2563

Pro Bono นวัตกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนแบบเรียนรู้ในเหตุการณ์จริง

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการนำไปใช้ มคอ.3 วิชากฎหมายระหว่างประเทศ การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563