KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เทคนิคการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ

เลือกหัวข้องานวิจัยที่ตนเองมีประสบการณ์ สนใจ ทบทวนวรรณกรรม วางเป้าหมายผลงานกับกรอบเวลา ดำเนินการตามเป้าหมาย เน้นการลงรหัสข้อมูล เพื่อป้องกันการสับสน ประเมินแผนงานเป็นระยะ เลือกวารสารที่เหมาะกับงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น งานด้านสิทธิมนุษยชน เน้นเผยแพร่ในวารสาร Human Rights Quarterly ของ John Hopkins University Press