KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการ Flipped Classroom [File]
2557 เทคนิคการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค [File]
2556 การสร้างสรรค์และเผยแพร่งานวิจัยในภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) [File]
2556 โครงการค่ายพัฒนานักศึกษา [File]
2556 8 ชั่วโมงทำงานที่มีความสุข [File]
2558 การใช้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสื่อถึงการยึดมั่นคุณธรรม [File]
2558 การเรียนการสอนรายวิชาธรรมาธิปไตย (RSU101) ให้กับนักศึกษาจีน [File]
2560 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (Kahoot) [File]
2560 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษา [File]
2561 การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการ Flipped Classroom [File]
2561 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (Turnitin) [File]
2561 การบริหารจัดการและการทำงานข้ามวัฒนธรรม [File]
2562 Applications สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล [File]
2562 การจัดการเรียนการสอนแบบ Topic Based ในรายวิชาศาสตร์แห่งรัก ( IRS130) [File]
2562 เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ ระดับ Q1 Q2 ในฐานะคนต่างชาติ [File]
2562 มาตรการรับมือโรคระบาด COVID 19 [File]
2563

Applications สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล

[File]
2563

เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ ระดับ Q1 Q2 ในฐานะคนต่างชาติ

[File]
2563

มาตรการรับมือโรคระบาด COVID 19

[File]
2564

มาตรการรับมือโรคระบาด COVID-19 

[File]
2564

ให้นักศึกษาเข้าร่วมงานตรุษจีนกับสถานทูตจีน   
 

[File]
2564

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564