KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

กระบวนการการต่อยอดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำไปสู่งานวิจัยและผลงาน สร้างสรรค์

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การเข้าไปมีส่วนร่วมใน รูปแบบของ วิทยากร ที่ปรึกษา นักออกแบบ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม วัสดุและกรรมวิธีการผลิต รวมถึงรูปแบบการจำหน่าย กำหนดตราสินค้า กลุ่มเป้าหมาย เดิม และกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ของหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนจากรัฐบาล หรือเอกชน เพื่อศึกษารูปแบบและขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่จะต้องทำงานร่วมกัน การเลือกพื้นที่ชุมชนที่สนใจ กำหนดประเด็นสำคัญที่ชัดเจน เปิดรับความคิด ข้อเสนอแนะใหม่ๆ การเรียนรู้จากพื้นที่จริง สังเกต ซึมซับ ยอมรับ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำความเข้าใจกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของคนในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งปัจจัยภายนอก อื่นๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนา เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากร ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ช่วยให้เข้าใจพื้นที่นั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้คนในพื้นที่วางใจและเชื่อใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการ