KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การปฏิเสธตัวอย่าง และการให้โจทย์ปลายเปิดแก่นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบ [File]
2557 กระบวนการการต่อยอดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำไปสู่งานวิจัยและผลงาน สร้างสรรค์ [File]
2557 การสอนและข้อแนะนำในการเตรียมนำเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ (THESIS PROPOSAL PRESENTATION) [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนในวิชาการออกแบบจัดตัวอักษรด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถนำเสนอความคิดในการออกแบบเป็นภาษาอังกฤษได้ [File]
2556 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Rangsit University International Design Symposium 2012 “Work in Progress” ในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2555 [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา VCD121 การออกแบบนิเทศศิลป์ ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2556 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Rangsit University International Design Symposium 2014 “Work in Progress2 :Crafting Culture” ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 [File]
2558 การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาใช้วิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์สร้างงานออกแบบสื่อสาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแก้ปัญหาของสังคมชุมชน เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่ขึ้น [File]
2558 กระบวนการสร้างสรรค์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ [File]
2558 กระบวนการทำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เรื่อง ความไม่เสมอภาคของสตรีสะท้อนผ่านภาพลักษณ์ของนางในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยศิลปะสื่อผสมและวัสดุดินเยื่อกระดาษ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ [File]
2559 การเผยแพร่ผลงานวิจัยเเละงานสร้างสรรค์โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ [File]
2559 เปิดศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาประวัติศาสตร์ [File]
2559 การเรียนรู้ผ่านทักษะหลากวิธี + สร้างสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหวทางศิลปะ [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน [File]
2560 เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก [File]
2560 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเทคโนโลยี หลอดไฟ LED มาผสมผสานกับงานศิลปหัตถกรรม ผ้าสักหลาดจากขนแกะ [File]
2561 การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยการออกแบบ [File]
2561 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการโดยวิทยากรจากต่างประเทศ (Textile Design) [File]
2561 ประสบการณ์และความรู้ ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ [File]
2562 การเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนักออกแบบชาวต่างชาติ [File]
2562 การบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น [File]
2562 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน [File]
2563

การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อชุมชน จ.อยุธยา (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน)

[File]
2563

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์สื่อกราฟิกข้อมูล อัตลักษณ์โครงการ และกราฟิกเคลื่อนไหว สำหรับโครงการ “นวัตกรรมสื่อเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลผ่านมัลติแพลทฟอร์ม” จากงานวิจัยโดย ดร. ชวพร ธรรมนิตยกุล ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2560

[File]
2563

การเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบแฟชั่น

[File]
2564

สะท้อนวิถีชีวิตผ่านงานศิลป์แห่งชุมชนสามย่าน-สวนหลวง Day & Night Arts Park

[File]
2564

S.O.E : แก่น เก่า เก๋า เทศกาลศิลปะชุมชนเมืองเก่าเทศบาลเมืองขอนแก่น

[File]
2564

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบกราฟฟิก

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564