KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2563

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์สื่อกราฟิกข้อมูล อัตลักษณ์โครงการ และกราฟิกเคลื่อนไหว สำหรับโครงการ “นวัตกรรมสื่อเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลผ่านมัลติแพลทฟอร์ม” จากงานวิจัยโดย ดร. ชวพร ธรรมนิตยกุล ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2560