KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

การนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ จะเริ่มเขียนบทความวิจัยตั้งแต่ดำเนินการการวิจัย และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าผลใจ โดยไม่รอให้งานวิจัยสำเร็จเป็นรูปเล่ม ค้นหาการประชุมระดับชาติที่เหมาะสม ตรวจสอบรูปแบบ การอ้างอิง ส่งตรวจด้านภาษาอังกฤษ และ ส่งบทความเพื่อการนำเสนอผ่านทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ตามที่ ผู้จัดงานกำหนด เมื่อได้รับการตอบรับ หรืออาจปฏิเสธ ผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง หรือตอบรับให้นำเสนอ นักวิจัยก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากข้อคิดเห็นของผู้รับฟังการนำเสนอในช่วงบรรยายนั้น เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเพิ่มประสบการณ์