KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีของนักศึกษาแยกคณะบัญชีโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ [File]
2557 การออกแบบกระบวนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี [File]
2557 การนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ [File]
2557 การเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัย Oxford [File]
2557 การพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยพัฒนาและกิจกรรมขับเคลื่อน [File]
2557 นิทานชาดก โดยการสอดแทรกวิชาบัญชี ในรูปแบบ e-book และ e-learning [File]
2556 ปลุกจิตสำนักวินัยนักศึกษา [File]
2556 การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [File]
2556 “เทคนิคการสอนวิชาการบัญชีขั้นสูง 2” [File]
2556 แรงบันดาลใจในการทำวิจัย [File]
2558 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนด้วยเครื่องมือทางสังคม [File]
2558 ริเริ่มโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ [File]
2558 แรงบันดาลใจ สร้างงานวิจัยของครูใหม่ [File]
2558 การจัดกระบวนการสอนวิชา RSU 101 ของคณะบัญชี : สอนสนุกปลุกคุณธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองไทย [File]
2559 การวิจยัและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนหัตถกรรมร่วมสมัยไทยทรงดำ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี [File]
2559 Student-Centered Learning for Advanced Accounting II [File]
2559 ถ่ายทอดการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 [File]
2560 เบื้องหลังความสำเร็จในการได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้า 61 จาก สกว. [File]
2560 Technology Learning : Pre-Study for Accounting [File]
2560 บูรณาการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับการบัญชีต้นทุน [File]
2561 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม โดยใช้ SROI เป็นเครื่องมือ [File]
2561 บัญชีครัวเรือนของฉัน: โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง แก่งกระจาน [File]
2561 การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีเรียนรู้แบบธรรมชาติผ่านกลยุทธ์ 4 ส [File]
2562 บัญชี ม.รังสิต เปิดโปรแกรมการเรียนการสอน ผ่านแอพลิเคชั่น [File]
2562 การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร [File]
2562 การประยุกต์เทคนิคการบูรณาการการสอน [File]
2563

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร

[File]
2563

การออกแบบการสอน แบบทลายกาแพงวิชา / Integrated Course Design

[File]
2563

ปลูกจิตสานึกที่ดีให้เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการกิจกรรมกลุ่ม

[File]
2564

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลอง ในวิชา ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี

[File]
2564

กลยุทธ์การบริหารจัดการแบบมุ่งเป้าความสำเร็จในการพัฒนาคณะบัญชี

[File]
2564

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Literature Review)  

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
ผลงานของอาจารย์ การนำ KM ไปใช้
สรุปเนื้อหาสัมมนาการจัดการชั้นเรียนอย่างโปร่งใส การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564