KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัย Oxford

เลือกงานวิจัยที่ถนัด สนใจ ขยายกรอบแนวคิด เพิ่มเติม ถูกต้องตามทฤษฎี หลักการ ทบทวนวรรณกรรม ลงมือทำวิจัย ตามกรอบแนวคิด เป้าประสงค์ และเผยแพร่ผลงานผ่านการนำเสนอในงานประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ ที่สำคัญคือให้ Mentor ช่วยอ่านและให้ความเห็น วิจารณ์ ด้านการเขียน รูปแบบ และแก้ไข ก่อนส่งผลงานเข้านำเสนอในงานประชุมวิชาการ