KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การเผยแพร่งานวิจัย

การเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ เลือกวารสารที่มีค่าimpact factor หรืออยู่ในฐาน ISI, Scopus, JCR, ศึกษาจากเว็บไซต์ของวารสาร ทำความเข้าใจกับรูปแบบ การอ้างอิง เริ่มเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจทานก่อนส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานประชุมวิชาการ