KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยหนังสือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพฉบับการ์ตูน [File]
2557 ประสบการณ์การบริหารจัดการภาควิชาและการพัฒนาหลักสูตร [File]
2557 การเผยแพร่งานวิจัย [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใชปัญหาเป็นฐาน (PBL, Problem Based Learning) ใน รายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ [File]
2556 การใช้สื่อการสอน E-learning (LMS) ในการเรียนการสอนวิชา CHM101 [File]
2556 แนวคิดในการทำงานวิจัย และสร้างความรู้จากการทำงาน [File]
2556 การเขียนงานวิจัยตีพิมพ์สำหรับนักวิจัยน้องใหม่และการแต่งหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน [File]
2556 การสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาจากการเรียนการสอน วิชาเคมีวิถีพุทธ [File]
2556 การสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในชุมชน [File]
2558 การใช้ LMS ในการช่วยสอนปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ [File]
2558 เทคนิคการสร้างผลงานวิจัย [File]
2558 นวัตกรรมสำหรับช่วยการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก [File]
2559 การบริหารดา้นการสนับสนุนส่งเสริมงานวิจยและงานประจำให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย [File]
2559 การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย [File]
2559 การจัดการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ BCH101ที่มี นักศึกษาต่อกลุ่มจำนวนมาก [File]
2560 การประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอน [File]
2560 การขอทุนวิจัยภายนอก [File]
2560 การจัดโครงการออมบุญ ในระยเวลา 6 ปีที่ผ่านมา [File]
2561 การขอรับรองจริยธรรมในคนจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร [File]
2561 การจัดโครงการปัญญาอบรมใจ และโครงการวิชาชีวิต [File]
2561 EDUCATIONAL TECHNOLOGY & COMMUNICATION FOR GEN Z [File]
2562 เทคนิคการจําชื่อส่วนต่างๆของกระดูก [File]
2562 เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการนานาชาติ [File]
2562 การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร [File]
2563

interaction online learning

[File]
2563

L.E. : นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

[File]
2563

ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (L.E.: Learning Experience)

[File]
2564

การจัดทํา Hybrid Classroom สําหรับรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์

[File]
2564

ครงการจัดอบรม ปลูกผักกินเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านโรค ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

[File]
2564

การเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ชื่อทุน “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่”

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564