KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การเขียนงานวิจัยตีพิมพ์สำหรับนักวิจัยน้องใหม่และการแต่งหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน