KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ทำอย่างไรให้มีบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกปี

กำหนดเป้าหมาย ว่าต้องตีพิมพ์เผยแพร่ทุกปี อาจเน้นที่งานด้านการเรียนการสอน หรือ สาขางานวิจัยที่ถนัด