KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 โครงการ 4+1 สำนักรักบ้านเกิด [File]
2557 กรอกคะแนน Online ร่วมกันด้วย GoogleDoc [File]
2557 ทำอย่างไรให้มีบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกปี [File]
2556 โครงการ 4+1 สำนึกรักบ้านเกิด [File]
2558 โครงการ “4+1สำนึกรักบ้านเกิด” ชุมชนบ้านแม่แดดน้อย ต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ [File]
2558 การใช้เทคโนโลยีมือถือมาสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม [File]
2559 โครงการบา้นหลกัแสน [File]
2559 การให้ความสำคัญกับน.ศ. ในบทบาทผู้ร่วม / กำหนดแนวทางการเรียนรู้ [File]
2559 การบูรณาการเรียนการสอนกับหน่วยงานราชการ กรณีศึกษา การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ และองค์ประกอบอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ณ บริเวณด่าน คลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว [File]
2560 การออกแบบสถาปัตยกรรม และ Parametric Design [File]
2560 เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน [File]
2560 โครงการ 4+1 สำนักรักบ้านเกิด ตามรอยพ่อ กรณีศึกษา การออกแบบแผนและผังชุมชน ชุมชนท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จังหวัดตราด [File]
2560 บันทึกการประชุมการจัดการเรียนการสอน [File]
2561 4+1 สำนึกรักบ้านเกิดกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ [File]
2561 Introduction to VERNADOC [File]
2561 โครงการการออกแบบศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี [File]
2562 เทคนิคการเรียนการสอน [File]
2562 ผลงานออกแบบโครงการสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม [File]
2562 VERNADOC เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม [File]
2563

The Best Thesis 2020 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

[File]
2563

การฝึกกระบวนทัศน์ทางความคิดให้เท่าทันและพร้อมที่จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในยุค Disruptive Technology

[File]
2563

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 4+1 กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

[File]
2564

“ Paper Pavilion ” Tectonic of Waffle Architecture

[File]
2564

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนผลงานนักศึกษาประกวดแบบระดับนานาชาติ

[File]
2564

RSU VERNADOC 2020: วิกฤติ COVID-19 กลายเป็นโอกาสให้ผลงาน VERNADOC ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564