KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เทคนิคการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ผู้สอนวางแนวคิดการสอน ที่เน้นเนื้อหาสาระและทฤษฎีที่สำคัญ โดยมีงานวิจัยมาสนับสนุนในทุกหัวข้อของการสอน เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจน นำเข้าสู่บทเรียน โดย บอกถึงเนื้อหาของบทเรียนและการประยุกต์สู่วิชาชีพและการสร้างรายได้ และพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจที่มีอนาคต หลังจากทราบความรู้ด้านทฤษฎีที่มีงานวิจัยสนับสนุน ให้นักศึกษาทดลองคิดผลิตภัณฑ์ เป็นรายกลุ่มโดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษา เป็นระยะ เริ่มตั้งแต่การเสนอแนวคิด กระบวนการ จนสิ้นสุดการสร้างผลิตภัณฑ์ จากนั้น จัดเวทีให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน โดยมีการมอบรางวัล ประกาศนียบัตร เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ และหรือคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานในระดับคณะเป็นลำดับต่อไป