KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 เทคนิคการสอนโดยใช้ความสุขพื้นฐานเป็นฐานให้กับนักศึกษาการครัวและโรงแรม [File]
2557 กิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาวิชาชีพ กับ การเป็นคนดี ของนักศึกษา [File]
2557 เทคนิคการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร [File]
2558 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ [File]
2558 พาเด็กๆไปเรียนรู้นอกห้องเรียน [File]
2558 สร้างผู้ประกอบการ [File]
2559 การดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร [File]
2559 สร้างเถ้าแก่น้อย สุริยะเทพ [File]
2560 การเชื่อมโยงบทเรียนกับประสบการณ์รอบตัวโดยอาศัยสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ [File]
2560 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนและสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร [File]
2561 ต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยด้วยงานวิจัยส่งกลับไปสู่ชุมชน : กรณีศึกษาสาโทแดง [File]
2562 กระยาสารท : ขนมพื้นบ้านคู่ประวัติศาสตร์ไทย [File]
2562 การเรียนรู้ที่ดี คือ ต้องเข้าใจและใช้เป็น [File]
2562 แรงบันดาลใจจากฟ้าสู่ดิน [File]
2564

การฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2564