KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

การบริหารจัดการองค์กรข้ามวัฒนธรรม

วิทยาลัยนานาชาติจีน และสถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นการดำเนินการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจีนและมหาวิทยาลัยรังสิต ต้องอาศัยความสามารถด้านภาษาในการทำงานอย่างน้อย 2 ภาษา และทำงานร่วมกับบุคลากรจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิดซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่าคนไทย ดังนั้นการบริหารข้ามวัฒนธรรมจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ค่อนข้างสูง นอกเหนือจากภาษาแล้ว ยังต้องเข้าใจวัฒนธรรมและแนวความคิดของจีนอย่างลึกซึ้ง วิธีการที่ทำให้การทำงานร่วมกันของผู้คนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมประสบความสำเร็จ คือการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พบปะกันนอกจากเวลาทำงาน เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้กันมากขึ้น เมื่อทำงานร่วมกันได้อย่างดี ก็จะสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความสำเร็จในการทำงาน