KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2558

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

บทความวิจัย: ทำอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งของบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความ เพื่อให้ผลงานวิจัยของตนได้รับการตีพิมพ์ ถ้าจะจัดว่าผลงานวิจัยนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ก็ต้องได้รับการเผยแพร่ในแวดวงวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่า ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินั่นเอง