KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 เทคนิคการสอบแบบโยนิโสมนสิการ [File]
2557 โครงการ RSU Augmented Reality Mobile Application [File]
2557 เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ iCheer Scoring System เพื่อการนำไปใช้ในการสนับสนุนช่วยเหลือกรรมการตัดสินกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ [File]
2557 • กระบวนการที่ทำให้งานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ [File]
2556 แนวคิดการทำงานวิจัยให้สำเร็จ [File]
2556 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [File]
2556 เทคนิคการสอนแบบเล่าเรื่อง (story telling) เทคนิคการสอนแบบสอดแทรกหลักอริยมรรคมีองค์แปดและเทคนิคการสอนแบบโยนิโสมนสิการ [File]
2556 การขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก การทำงานวิจัยร่วมกับชุมชน [File]
2558 บทความวิจัย: ทำอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ [File]
2558 เทคนิคการสอนด้วยการเรียนรู้บนฐานของเกม ปัญหา และโครงงาน (GPP-Based Learning) [File]
2558 การนำเอากระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกลต่างๆภายใน ICT Town [File]
2559 การเลือกใช้สถิติในงานวิจัยให้เหมาะสม [File]
2559 3 เทคนิคการสอน สนุกถูกใจคนเรียน [File]
2559 The ICT Publication Database System [File]
2560 ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สนุกด้วยแท็บเล็ต [File]
2560 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื่อขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก [File]
2560 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย [File]
2561 การสร้างบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่าน ThaiMOOC [File]
2561 เทคนิคการเขียนขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Ethics) [File]
2561 การปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ [File]
2562 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้วย SMT Model [File]
2562 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1, Q2 [File]
2562 พลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ [File]
2563

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1, Q2

[File]
2563

เทคนิคการสอนออนไลน์ให้สร้างสรรค์ ต้องขยันจัดกิจกรรม

[File]
2563

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ P2A Virtual Mobility 

[File]
2564

บริหารอย่างไรให้นักศึกษาเรียนจบได้ใน 1 ปี และตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีคุณภาพ

[File]
2564

การเตรียมความพร้อมอย่างไรให้นักศึกษาสอบผ่าน CEFR/RSU2-Test ระดับ B1 

[File]
2564

การสร้างนวัตกรรมกระถางต้นไม้แบ่งปันรอยยิ้ม

 

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564