KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2562

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1, Q2

-