KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งานวิจัยของนักศึกษาปีสุดท้ายท้ายก่อนจบการศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาจบล่าช้าทุกปี