KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดความสามารถของการปฏิบัติ [File]
2557 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดความสามารถของการปฏิบัติ [File]
2557 ความสัมพันธ์ของความเครียด คุณภาพชีวิตฐานะทางการเงินและผลการเรียนของนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2556 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [File]
2556 งานวิจัยของนักศึกษาปีสุดท้ายท้ายก่อนจบการศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาจบล่าช้าทุกปี [File]
2556 การวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบการทำงานและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร [File]
2559 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2560 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2560 การพัฒนาหัวข้องานวิจัย และการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน [File]
2560 การสอดแทรกพระพุทธศาสนากับการเรียนการสอนในยุค 4.0 [File]
2561 เทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ [File]
2561 การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ [File]
2561 การสอดแทรกคำสอนทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการเรียนการสอน [File]
2562 ระบบการจัดการคลินิกสายตาทัศนมาตร [File]
2562 ผลงานวิจัยได้รับรางวัล บทความที่ดีที่สุดทางจักษุวิทยาสาธารณสุข [File]
2562 การสร้างสถานการณ์ จำลอง เพื่อฝึกปฏิบัติก่อนพบผู้ป่วยจริง [File]
2563

การพัฒนาระบบการจัดการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์

[File]
2563

การเรียนการสอนโดยจำลองเหตุการณ์ทางคลินิกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนปฏิบัติจริง

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563