KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2558

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

จากโครงการสู่นิทรรศการ : กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนผ่านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

-