KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การสอนให้นักศึกษาสนุก รู้จักคิด รู้จักทำ สร้างสรรค์ความรู้สู่สายอาชีพธุรกิจนำเที่ยว [File]
2557 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นบาน ในรายวิชาการดำเนินงานและการบริการอาหารเครื่องดื่มและการจัดงานเลี้ยง [File]
2557 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา CAT215 สต๊อก ซุป ซอส และ แอพพิไทเซอร์ [File]
2557 การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ ของ R. Craig Hogan และ David W. Champagne เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา [File]
2557 โครงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประสานงานไมซ์ และผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) [File]
2556 “โครงการรณรงค์เพื่อธรรมาภิบาล” ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ [File]
2556 การเผยแพร่ขยายผลงานวิจัยที่ดำเนินการให้แก่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [File]
2556 เทคนิคการสอนนักศึกษาให้น่าสนใจ และดึงดูดใจแบบนักแสดง [File]
2558 จากโครงการสู่นิทรรศการ : กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนผ่านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม [File]
2558 ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ [File]
2558 โครงการที่จะพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร [File]
2561 การใช้สื่อสารสนเทศในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักศึกษา [File]
2561 เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน เพื่อทำโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [File]
2561 การนำนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมในการถวายสังฆทาน ฟังเทศนาธรรมเกี่ยวกับวันมาฆบูชา [File]
2562 การนำผลการวิจัยด้าน การใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่หาได้ในไทย ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ [File]
2562 เทคนิคการสอนให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้เชิงสร้างสรรค์ [File]
2562 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย [File]
2563

Spa Management

[File]
2563

เทคนิคการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้เชิงสร้างสรรค์ ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

[File]
2563

การพัฒนากระบวนการ การบูรณาการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชา HOS221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

[File]
2564

กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านเทคนิคแยกห้องในโปรแกรม zoom

[File]
2564

กระบวนการสอนเพื่อเพิ่มคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564