KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประสานงานไมซ์ และผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย)

-