KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2562

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การนำผลการวิจัยด้าน การใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่หาได้ในไทย ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

-