KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2563

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เทคนิคการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้เชิงสร้างสรรค์ ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์