KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

บทบาทของนักวิจัยและการพัฒนาการทำงานวิจัยเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ