KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การผลิต e-learning ในการสอนนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า (Foot Reflexology) [File]
2557 การรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปิด [File]
2557 การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารนานาชาติที่มี impact factor [File]
2556 บทบาทของนักวิจัยและการพัฒนาการทำงานวิจัยเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ [File]
2556 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล [File]
2556 ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2558 ประสบการณ์การทำงานและการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา [File]
2558 ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ในการผลิต สังเคราะห์ ตรวจสอบคุณสมบัติ และประยุกต์ใช้สมุนไพร [File]
2558 ประสบการณ์ที่สร้างแรงผลักดันให้ผู้คนในชุมชนทำความดีเพื่อส่วนรวม [File]
2560 บริการวิชาการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสหวิชาชีพ [File]
2560 การใช้สื่อการสอน Socrative และ Kahoot ในการเรียนการสอนวิชา OMD252 [File]
2560 การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ ในรายวิชา OMD 231 เภสัชกรรมไทย 1 [File]
2560 การสร้างคนให้เต็มคน [File]
2560 เทคนิคการเขียนขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก [File]
2561 เทคนิคการเขียนขอทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ [File]
2561 สอนภูมิปัญญาพื้นบ้านทางการแพทย์แผนไทย [File]
2561 การใช้ Application Visual Acupuncture ในการเรียนการสอน [File]
2562 กิจกรรมไหว้ครู การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน [File]
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่จืดในรูปแบบชาชง [File]
2562 การใช้ Google classroom เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา IOM 100 [File]
2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

[File]
2563

การประสบความสำเร็จในการเขียนขอทุนวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่ จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยประสบการณ์ 

[File]
2563

การพัฒนาหลักการนวดและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชน อ.วิหารแดง   

[File]
2564

การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดั่งเดิมให้เป็นนวัตกรรมใหม่

[File]
2564

หุ่นประดิษฐ์เพื่อการศึกษาเส้นประธานสิบ

[File]
2564

การบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบ Peer Evaluation

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564