KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2563

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การประสบความสำเร็จในการเขียนขอทุนวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่ จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยประสบการณ์