KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2564

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดั่งเดิมให้เป็นนวัตกรรมใหม่