KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2558

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การสร้างทีมวิจัยและเครือข่ายทางวิชาการเชิงสหวิทยาการ เพื่อนำไปสู่การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย

-