KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การแสดงบทบาทสมมติในวิชาพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง [File]
2557 ผู้นำธรรมาธิปไตย [File]
2557 การจัดทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย [File]
2556 การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ [File]
2556 การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการเมืองเพื่อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย [File]
2556 การเผยแพร่ผลงานวิจัย [File]
2558 นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สังคม [File]
2558 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการบิน [File]
2558 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล [File]
2558 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ [File]
2558 การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ [File]
2558 การสร้างทีมวิจัยและเครือข่ายทางวิชาการเชิงสหวิทยาการ เพื่อนำไปสู่การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย [File]
2558 การฝึกปฏิบัติเป็นนักการเมืองที่ดี [File]
2558 การสร้าง จิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติงาน และเกิดความรู้สึกรักองค์กร [File]
2559 การสร้างเครือข่ายวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อนำไปสู่การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย [File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559