KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2559

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เล่าถึงวิธีการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยโมเดล “ชา้งไทยมีฝัน”

-