KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การเรียนการสอนในหมวดวิชาพื้นฐาน DGA110 การวาดเส้นพื้นฐาน [File]
2557 การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ [File]
2557 กระบวนการและวิธีการเสนอขอทุนวิจัยภายในและภายนอก [File]
2556 เทคนิคการสอนที่ใช้ social network เช่น Facebook ช่วยในการเรียนการสอน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อนักศึกษา [File]
2556 การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนในวิชาแอนิเมชัน [File]
2556 การสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน 3 มิติ ที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสนุก [File]
2558 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา VFX332 การถ่ายทำภาพยนตร์ดิจิทัล 2 [File]
2558 การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน [File]
2558 การสร้างานสร้างสรรค์งานโฆษณาสวนน้ำวนานาวาอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ [File]
2559 เล่าถึงวิธีการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยโมเดล “ชา้งไทยมีฝัน” [File]
2559 เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [File]
2559 ประสบการณ์ที่ได้จากการสอนวชิา RSU101 [File]
2560 การสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 เทคนิคและขั้นตอนการขอทุนวิจัย [File]
2560 การบูรณาการศิลปะไทยเข้าสู่ชั้นเรียนให้เป็นที่น่าสนใจกับนักศึกษาในชั้นเรียน [File]
2561 เทคนิคการสอนโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการเรียน [File]
2561 การสร้างพื้นผิวงาน 3 มิติ ระบบอัลกอริทึม ด้วยโปรแกรม Substance Painter [File]
2561 การวิจัยเพื่อหาข้อมูลนำมาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ [File]
2562 การศึกษาและการสอนศิลปะอาเซียนและการประยุกต์ให้ทันสมัย [File]
2562 การจัดเตรียมเอกสารและการเขียนจริยธรรมในคนประกอบการทาวิจัย [File]
2562 เทคนิคการสอนวิชาศิลปะแบบ Active Learning [File]
2563

การสร้างพื้นผิวงาน 3 มิติ ระบบอัลกอริทึม ด้วยโปรแกรม Substance Painter

[File]
2563

ประสบการณ์การผลิตงานโฆษณาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยและการรณรงค์ให้กลับทำงานที่บ้านเกิด

[File]
2563

การเสนอหัวข้องานวิจัยเพื่อขอทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติจัดแสดงบนสื่อผสมลอยตัวเรื่อง Hide and Seek  

[File]
2564

เทคนิคการเรียการสอน

[File]
2564

แนวคิดการทำงานสร้างสรรค์สื่อเด็กหาย

[File]
2564

การสำนึกวัฒนรรมสีเขียว(Green Culture) กับการผลิตภาพยนตร์รณรงค์เพื่อเกษตรกรในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี"

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564