KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน 3 มิติ ที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสนุก