KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2561

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การนำผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

-