KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2556 การจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมหรือประสบการณ์ตรง [File]
2556 กลยุทธ์การสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในภาวะขาดแคลนบุคลากร [File]
2556 ธรรมาธิปไตย เริ่มต้นจากภายใน [File]
2558 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายข้อเข่าร่วมกับแท็บเล็ต [File]
2558 การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านใน [File]
2559 Humanized Care [File]
2559 การจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงผู้เรียนจากภายใน [File]
2559 การพฒันาชุดอุปกรณ์ฝึกการทรงตวัเคอาร์ (KR balance kit) [File]
2560 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ online [File]
2560 พิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ โดยนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 [File]
2560 เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน [File]
2561 กายภาพบำบัดกับการสอนนักศึกษาข้างเตียง (bedside teaching in physical therapy management ) [File]
2561 การนำผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [File]
2561 พิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัดประจำปีการศึกษา 2561 [File]
2562 แนวทางการกรอกแบบฟอร์มขอใบรับรองจริยธรรมในคน ของคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา [File]
2562 การเรียนการสอนรูปแบบงานบริการกายภาพบำบัดชุมชน ในรายวิชา PTP181 งานบริการกายภาพบำบัด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา [File]
2562 พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่ โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 [File]
2563

การถอดบทเรียนจากการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์

[File]
2563

การพัฒนานวัตกรรม KR-1

[File]
2563

คุณค่าของเสื้อกาวน์: พิธีกรรมเปลี่ยนผ่านสู่นักวิชาชีพกายภาพบำบัด

[File]
2564

การจัดตารางเรียนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

[File]
2564

การพัฒนาการทำงานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม (R2R)

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต
ลิงค์เว็บ KM อื่นๆของทางคณะ ลิงค์เว็บไซต์

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564